header image
Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur18-20 September 2012

Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Potchefstroom, Suid-Afrika


Uitnodiging vir bywoon van konferensie en lewer van referate

Konferensietema: Ruimtes, roetes en (her-)ontdekkings

Referate oor sowel Suid-Afrikaanse as internasionale kinder- en jeugliteratuur word verwelkom, en moet verkieslik aansluit by een van die volgende sake:

Ruimtes – literêre ruimtes, tekstuele ruimtes, ruimte en genre, ruimte en media, fisiese ruimte, psigologiese ruimte, abstrakte ruimte, geografiese ruimte, stadsruimtes, dorpe, landelike gebiede, platteland, die natuur, land, see, die buitenste ruimte, ekologiese kwessies, verbale en visuele beelding van ruimte.  

Roetes – na die ontdek van kinder- en jeugliteratuur, in avontuurverhale, na die verbande tussen dinge deur middel van interdissiplinêre studies, na die verbetering van lees, na sukses in die skryf vir kinders en adolessente, in die gebruik van kinder- en jeugliteratuur in taalonderwys, roetes in die uitbeelding van waardes in kinder- en jeugliteratuur.       

(Her-)ontdekkings – van die krag van woorde, van die belang van die visuele vertel van verhale (illustrasiekuns, film), van byna vergete outeurs, van klassieke/immergroen tekste, van ou en nuwe waardes, van Suid-Afrika in die globale wêreld.Referate, werkwinkels, panele en plakkaataanbiedinge is welkom.Soos die vorige konferensies, is hierdie konferensie vir almal wat op een of ander manier betrokke is/wil wees by die produksie (bv. mondelinge vertellers, skrywers, illustreerders, vertalers, uitgewers), bemarking en verspreiding (bv. uitgewers, agente, boekhandelaars), bemiddeling (bv. onderwysers/fasiliteerders, ouers, bibliotekarisse, en die media - koerante, radio, televisie) en resepsie (reaksie van kleuters, kinders en tieners op bv. verhale, poësie, toneel en film) van kinder- en jeugliteratuur.  Referate kan in enige van die amptelike tale van Suid-Afrika gelewer word. Opsommings van referate wat in ander tale as Engels gelewer word, moet van ’n Engelse opsomming vergesel wees. Simultane tolking sal beskikbaar wees, maar 'n versoek hiervoor moet teen 31 Mei 2012 gerig word wanneer die referaatopsomming ingestuur word.Datums:

• 31 Mei 2012: Finale voorstelle van titel, opsomming (250 woorde) en ’n kort CV (100 woorde) in Word-formaat.

• 3 September 2012: Laaste dag van registrasie, betaling van R1500.00 ingesluit.Navrae oor enige aspek van die konferensieprogram kan gerig word aan:Betsie van der Westhuizen
Vakgroep Afrikaans en Nederlands
Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus)
Privaat sak X6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika

Tel.:   27 18 2991491 (internasionaal) of:  018 2991491 (Suid-Afrika)
Faks:   27 18 2991562 (internasonaal) of:  018 2991562 (Suid-Afrika)
E-pos: 

OF:

Franci Greyling
Vakgroep Skryfkuns
Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus)
Privaat sak X6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika

Tel.:   27 18 2991783 (internasionaal) of:  018 2991783 (Suid-Afrika)
Faks:   27 18 2991562 (internasionaal) of:  018 2991562 (Suid-Afrika)
E-pos: 

OF:

Dolly Dlavane
Skool vir Onderwysersopleiding (Mens-georiënteerde skoolvakke)
Afrikatale
Fakulteit Opvoedkunde
Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus)
Privaat sak X6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika

Tel.:   27 18 2991817 or: 018 2991817
Faks:   27 18 299 4238
E-pos: 

OF:

Gerda Wittmann
Lektor: Duits
Skool vir Tale
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Privaat sak X6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika

Tel:   27 18 2991560 (internationaal) or 018 2991560 (South Africa)
Faks:   27 18 2991562 (internationaal) or 018 2991562 (South Africa)
E-pos:


Opsommings van die referate moet per e-pos of gewone pos gestuur word aan:

Gerda Wittmann
Lektor: Duits
Skool vir Tale
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus)
Privaat sak X6001
Potchefstroom
2520
Suid-Afrika

Illustrasie deur Maja Sereda. Kopiereg Maja Sereda. Die illustrasie word gebruik met toestemming deur Maja Sereda en erkenning aan www.uTales.com  

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

Hoofsprekers

PADDY BOUMA was trained as a painter and printmaker at the Michaelis School of Fine Art, UCT and the Ecole des Beaux-Arts, University of Paris. She taught Lithography and Illustration at the Dept. of Visual Arts, University of Stellenbosch from 1971-2006. She has written and/or illustrated a large number of picture books that have been published internationally.

Webpages
Nelson Mandela: Long walk to freedom
Tafelberg
Stellenbosch Writers
LinkedIn 

JOHN STEPHENS is Emeritus Professor in English at Macquarie University, and Editor of International Research in Children's Literature. He is author of several books and about a hundred articles, and was recipient of the International Brothers Grimm Award in 2007, in recognition of his contribution to research in children's literature.

Webpage


DOLLY DLAVANE, a librarian by profession, is a lecturer at the North-West University (Potchefstroom Campus). Behind her is more than 20 years of teaching experience with more interest in African Literature, drama to be more precise. She is also a translator, proofreader and editor of school learning material. She has gained tremendous experience in the workshops that she presented at the Northern Cape Province`s Department of Education on drama, poetry and creative writing.

Webpage
NWU Afrikatale vir onderwys