header image
Khonferense ya Ditlhangwa tsa Bana ba Aforikaborwa

 

18 - 20 Lwetse 2012

Yunibesithi ya Bokone-Bophirima, (Potchefstroomkampus, Potchefstroom, Aforikaborwa 

 

Taletso ya go tsenela khonferense le pitso ya dipampiri

 

Setlhogo sa khonferense: Dibaka, ditsela le dithibololo (gape) mo ditlhangweng tsa bana le baša.

Dipampiri ka ga ditlhangwa tsa bana le baša ba Aforikaborwa le ba boditšhabatšhaba di a amogelesega, mme go eletsega gore di amane le nngwe ya setlhogo kgotsa ditlhogo tse di latelang:

Dibaka – sebaka sa ditlhangwa, sebaka sa botlhangwa, sebaka le mefuta ya ditlhangwa, sebaka le phasalatso, sebaka sa dipopego, sebaka sa tlhaloganyo, sebaka sa segopolo, sebaka sa loago, metsesetoropo, metsana, metseselegae, tlholego, lefatshe, lewatle, sebaka se se kwa ntle, sebaka sa dintlha tse di amang ikholoji, sebaka sa tlhagiso ya puo ka molomo le pono.

Ditsela – go utolola ditlhangwa tsa bana le baša mo ditlhamaneng tsa tekelelo, mo tomaganong  ya dilo ka dithuto tsa makala a a farologaneng, mo tokafatsong ya go buisa, mo katlegong ya go kwalela bana le baša, mo go diriseng ditlhangwa tsa bana le baša go tokafatsa thuto ya puo, ditsela tse di supang maitsholo a  a tlhagiswang mo ditlhangweng tsa bana.   

Dithibololo (gape) – tsa maatla a mafoko, tsa botlhokwa ba kanelo ya pono ya ditori (tshupo ya botsweritshi, filimi), tsa mosola wa kanelo ya ditlhamane tse di bonwang tsa bakwadi ba ba lebetsweng, tsa dikwalo tsa bogologolo/tse di ka abiwang, tsa maitsholo a bogologolo kgotsa a maša, tsa Aforikaborwa mo lefatsheng ka bophara. 

 

Dinako tsa dipampiri, dithutano, ditlhopha le diphosetara di a amogelesega. 

 

Jaaka mo dikhonferense tsa pele, khonferense e ke ya botlhe ba kgotsa ba ba batlang go tsaya karolo mo tlhagisong (sk. babui ba ditlhamane tsa setso, bakwadi, babontshi, bafetoledi, baphasalatsi), mebaraka le phatlhalatso (sk. baphasalatsi, diagente, bathelesi ba dibuka), botsereganyi (sk. barutabana, batsadi, boramabuka, le theletso - dikuranta, diyalemoya, thelebišene) le kamogelo (ka masea, bana le baša jaaka bareetsi go babadi ba ditlhamane, poko, tlhagiso ya serala le filimi).

 

Dipampiri di ka buiswa ka puo e nngwe le e nngwe ya semmuso ya Aforikaborwa. Tshosobanyo ya dipampiri tse di tlaa balwang ka puo nngwe kwa ntle go Seesemane di tshwanetse go latelwa ke tshosobanyo ya Seesemane. Go tlaa nna le thanolo ya puo nngwe le nngwe go ya kwa Seesemaneng, mme fela go tshwanetse ga tlhagiswa kopo mabapi le se ka kgotsa pele ga 31 Matsheganong 2012.

 

Matlha:

31 Motsheganong 2012: Go neela tshosobanyo ya pampiri (mafoko a le 250) le CV e khutshwane (mafoko a le 100) ka Word. 

3 Lwetse 2012: Letlha la bofelo la go ikwadisa, tuelo ya R1500.00 e akareditswe.

 

Dipotso mabapi le ntlha nngwe le nngwe ka ga lenaane la khonferense di ka lebiswa go: 

 

Betsie van der Westhuizen
Vakgroep Afrikaans en Nederlands/ Subject Group Afrikaans and Dutch
Skool vir Tale/ School of Languages
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte/ Faculty of Arts
Noordwes-Universiteit/ North-West University
Potchefstroom-kampus/ Potchefstroom Campus
Privaat sak X6001/ Private Bag X6001
POTCHEFSTROOM 
2520
Suid-Afrika/ South Africa

Tel.:   27 18 2991491 of/or:  018 2991491/
Faks/fax:   27 18 2991562 of/or:  018 2991562/
E-pos/email:  

 

KGOTSA:

 

Franci Greyling
Vakgroep Skryfkuns
Skool vir Tale 
Fakulteit Lettere en Wysbegeerte 
Noordwes-Universiteit (Potchefstroom-kampus)
Privaat sak X6001
POTCHEFSTROOM 
2520
Suid-Afrika

Tel.:   27 18 2991783 or:  018 2991783
Faks:   27 18 2991562 or:  018 2991562
E-pos:  

 

KGOTSA:

 

Dolly Dlavane
Sekolo sa katiso ya Borutabana (Dithuto tsa sekolo tsa setho)
Afrikatale
Lefapha la Thuto
Yunibesithi ya Bokone-Bophirima (Khampase ya Potchefstroom)
Lebokose la poso le le kgethegile X6001
POTCHEFSTROOM 
2520
Aforika Borwa

Mogala.:   27 18 2991817
Fekese:   27 18 299 4238
Poso ya eleketeroniki:  

 

KGOTSA:

 

Gerda Wittmann
Lecturer: German
School of Languages
Potchefstroom Campus
North-West University
Private Bag X6001
POTCHEFSTROOM
2520
South Africa

Tel:   27 18 2991560 (international) or 018 2991560 (South Africa)
Fax:   27 18 2991562 (international) or 018 2991562 (South Africa)
E-mail:

 

Dikhutshwafatso tsa dipampiri di tshwanetse go romelwa ka poso ya eleketeroniki go:
Gerda Wittmann
Lecturer: German
School of Languages
Potchefstroom Campus
North-West University
Private Bag X6001
POTCHEFSTROOM
2520
South Africa

E-mail:

 

 Illustration by Maja Sereda. Copyright Maja Sereda. The illustration is used with the permission of Maja Sereda with acknowledgement to www.uTales.com

 

 

Dibuidikgolo

PADDY BOUMA was trained as a painter and printmaker at the Michaelis School of Fine Art, UCT and the Ecole des Beaux-Arts, University of Paris. She taught Lithography and Illustration at the Dept. of Visual Arts, University of Stellenbosch from 1971-2006. She has written and/or illustrated a large number of picture books that have been published internationally.

Webpages
Nelson Mandela: Long walk to freedom
Tafelberg
Stellenbosch Writers
LinkedIn 

JOHN STEPHENS is Emeritus Professor in English at Macquarie University, and Editor of International Research in Children's Literature. He is author of several books and about a hundred articles, and was recipient of the International Brothers Grimm Award in 2007, in recognition of his contribution to research in children's literature.

Webpage


DOLLY DLAVANE, a librarian by profession, is a lecturer at the North-West University (Potchefstroom Campus). Behind her is more than 20 years of teaching experience with more interest in African Literature, drama to be more precise. She is also a translator, proofreader and editor of school learning material. She has gained tremendous experience in the workshops that she presented at the Northern Cape Province`s Department of Education on drama, poetry and creative writing.

Webpage
NWU African Languages for Education